22 Σεπ 2013[Ο Κύρος και οι αιχμάλωτοι]

          Ἐν δέ τούτ προσάγουσι τῷ Κύρῳ τούς αιχμαλώτους δεδεμένους, τούς δέ τινάς και τετρωμένους. Ὡς δέ εἶδεν, εὐθύς λύειν μέν ἐκέλευσε τούς δεδεμένους, τούς δέ τετρωμένους ἰατρούς καλέσας θεραπεύειν ἐκέλευσεν· ἒπειτα δέ ἒλεξε τοῖς Χαλδαίοις ὃτι ἣκοι οὒτε ἀπολέσαι ἐπιθυμῶν ἐκείνους  οὒτε πολεμεῖν δεόμενος,  ἀλλ’ εἰρήνην βουλόμενος ποιῆσαι Ἀρμενίοις καί Χαλδαίοις. Πρίν μέν οὖν ἒχεσθαι τά ἂκρα οἷδ΄ ὃτι οὐδέν ἐδεῖσθε εἰρήνης· τά μέν γάρ ὑμέτερα ἀσφαλῶς εἶχε, τά δέ τῶν Ἀρμενίων ἢγετε καί ἐφέρετε· νῦν δέ ὁρᾶτε δή οἳῳ ἐστέ. Ἐγώ οὖν ἀφίημι ὑμᾶς οἲκαδε τούς εἰλημμένους, καί δίδωμι ὑμῖν σύν τοῖς ἂλλοις Χαλδαίοις βουλεύσασθαι εἲτε βούλεσθε πολεμεῖν ἡμῖν εἲτε φίλοι εἶναι. Καί ἢν μέν πόλεμον αἱρῆσθε, μηκέτι ἣκετε δεῦρο ἂνευ ὃπλων, ὡς ἒοικε· ἢν δέ εἰρήνης δοκῆτε δεῖσθαι, ἂνευ ὃπλων ἣκετε.
                                                                                          (Ξεν. Κύρου Παιδεία Γ ΙΙ, § 12 -13)

·         τετρωμένους < τιτρώσκω          = τραυματίζω
·         ἂγω καί φέρω                             = λεηλατώ
·         σημασίες του οἷος :
ü  στον ανεξάρτητο λόγο = απορία = πόσο!
ü  με αντωνυμία τοιόσδε = σύγκριση = όπως
ü  με αιτιολ. μτχ. = αντικειμενική αιτιολογία : οἷον νενικηκώς = επειδή πράγματι είχε νικήσει
ü  με απαρέμφατο = δυνατότητα : οἷον τ΄ ἐστί = είναι δυνατόν
ü  με αριθμητικό = περίπου : οἷον εἲκοσι = περίπου είκοσι
ü  με παραθετικά = επίταση : οἷον τε ἂριστα = όσο το δυνατόν καλύτερα.
·         ἒοικα + δοτ. = μοιάζω με κάποιον
      ἒοικα + κτγρ. μτχ. + μοιάζω να
      ἒοικε (απρόσ.) = φαίνεται, αρμόζει
·         συνήθεις φράσεις του ποιῶ :     εὖ ποιῶ τινά(ευεργετώ), εὖ πάσχω ὑπό τινος (ευεργετούμαι), κακῶς ποιῶ τινα (βλάπτω), κακῶς πάσχω ὑπό τινος (βλάπτομαι), περί πολλοῦ (ὁλίγου) ποιοῦμαι τι (θεωρώ κάτι σπουδαίο≠ασήμαντο)
·         συνήθεις φράσεις του λαμβάνω : δίκην λαμβάνω παρά τινος (τιμωρώ κάποιον), δίκην δίδωμι τινι (τιμωρούμαι από κάποιον) Πρόσεχε ! λήψομαι, ληφθήσομαι, ἐλήφθην (λαμβάνω), λείψομαι, λειφθήσομαι, ἐλείφθην (λείπω)
ü  Πρίν + απρμφ, όταν η κύρια πρόταση είναι καταφατική. Για περισσότερα ΣΑΕ §174, σελ. 157 -159
ü  τα ρήματα σε -εω με μονοσύλλαβο θέμα (πνέω, δέω, θέω, ῥέω…) συναιρούνται μόνο, όπου μετά το ε ακολουθεί ε ήει . Όμως το δέω-ῶ (=δένω) συναιρεί όλους τους τύπους    σε ενεστώτα, παρατατικό!
ü  προσάγουσι : ιστορικός ενεστώτας για ζωντάνια και έμφαση. Άλλες σημασίες :       βουλητικός, γνωμικός, αποτελεσματικός.
ü  Ο χρόνος στα αρχαία ελληνικά εκφέρεται με 1. χρονικό επιρρ., 2. απλή γενική, δοτική,       αιτιατική, 3. με εμπρόθετη γενική ή ἐν +  δοτ. ή νά, διά, κατά, παρά, ἀμφί, περί, +      αιτιατ., 4. με χρον. πρόταση ή χρον. μτχ.C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Παπαστεργίου\Β' Λυκείου\ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ\2   Ο Κύρος και οι αιχμάλωτοι.doc


            Στο μεταξύ φέρνουν στον Κύρο τους αιχμαλώτους δεμένους και άλλους πληγωμένους. Μόλις τους είδε, διέταξε να λύσουν αμέσως τους δεμένους, κι όσο για τους πληγωμένους, αφού κάλεσε γιατρούς, διέταξε να φροντίσουν για τη θεραπεία τους· έπειτα είπε στους Χαλδαίους ότι δεν ήρθε με σκοπό να τους καταστρέψει ούτε και για να τους πολεμήσει, αλλά επειδή ήθελε να επιτύχει ειρήνη ανάμεσα στους Αρμένιους και τους Χαλδαίους. Πριν λοιπόν καταληφθούν οι κορυφές των βουνών, είπε, ξέρω πως δεν είχατε ανάγκη από ειρήνη· γιατί εσείς ήσαστε ασφαλείς και λεηλατούσατε τις περιουσίες των Αρμενίων· τώρα όμως βλέπετε σε ποια κατάσταση βρίσκεστε. Εγώ λοιπόν αφήνω εσάς τους αιχμαλώτους να πάτε σπίτια σας και σας δίνω προθεσμία να σκεφτείτε με τους άλλους Χαλδαίους αν θέλετε να μας πολεμάτε ή να γίνετε φίλοι μας. Στην περίπτωση πάντως που προτιμήσετε πόλεμο, να μην ξανάρθετε εδώ χωρίς όπλα, αν είστε λογικοί. Αν όμως νομίσετε πως έχετε ανάγκη από ειρήνη, να έρθετε εδώ δίχως όπλα·                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια: