22 Σεπ 2013ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ» §§ 24 - 25

Μηδένα φίλον ποιοῦ, πρίν ἂν ἐξετάσῃς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοιςἒλπιζε γάρ αὐτόν καί περί σέ γενέσθαι τοιοῦτον, οἷος καί περί ἐκείνους γέγονεν. Βραδέως μέν φίλος γίγνου, γενόμενος δέ πειρῶ διαμένειν. Ὁμοίως γάρ αἰσχρόν μηδένα φίλον ἒχειν καί πολλούς ἑταίρους μεταλλάττειν. Μήτε μετά βλάβης πειρῶ τῶν φίλων μήτ’ ἂπειρος εἶναι τῶν ἑταίρων θέλε. Τοῦτο δέ ποιήσεις, ἐάν μή δεόμενος τό δεῖσθαι προσποιῇ. Περί μέν τῶν ῥητῶν ὡς ἀπορρήτων ἀνακοινοῦ∙ μή τυχών μέν γάρ οὐδέν βλαβήσει, τυχών δέ μᾶλλον αὐτῶν τόν τρόπον ἐπιστήσει. Δοκίμαζε τούς φίλους ἒκ τέ τῆς περί τῶν βίων ἀτυχίας καί τῆς ἐν τοῖς κινδύνοις κοινωνίας∙ τό μέν γάρ χρυσίον ἐν τῷ πυρί βασανίζομεν, τούς δέ φίλους ἐν ταῖς ἀτυχίαις διαγιγνώσκομεν. Οὓτως ἂριστα χρήσει τοῖς φίλοις, ἐάν μή προσμένῃς τάς παρ’ ἐκείνων δεήσεις, ἀλλ’ αὐτεπάγγελτος αὐτοῖς ἐν τοῖς καιροῖς βοηθῇς.

Λεξιλόγιο :
ü  Χρῶμαι τινι                          =          μεταχειρίζομαι κάποιον > χρήμα,                                                                      χρήση, χρηστός...
ü  Πειρῶ                                    =          αποκτώ πείρα, δοκιμάζω, κάνω                                                                          απόπειρα. Συν : 1. με αιτ (πειράζω), 2.                                                              με γεν.(κάνω απόπειρα εναντίον                                                                κάποιου), 3. με τελ. Απαρ. (δοκιμάζω                                                                 να κάνω), 4. με πλάγια ερ.
ü  Μη δεόμενος το δεῖσθαι   =           έχεις ανάγκες τις οποίες πραγματικά                                                              δεν έχεις.
ü  Τυγχάνω                               =          βρίσκω κατά τύχη, συναντώ. Συν :                                                                     1. γεν. 2. αιτ. 3. αιτ. και γεν. 4. κτγρ,                                                                  μτχ.(τότε στη μετάφραση η μετοχή με                                                                    ρήμα και το ρήμα με επίρρημα, π.χ,                                                                     ἐτύγχανε παρών = τυχαίως παρεβρί-
                                                                  σκονταν)
ü  Βασανίζω                              =          ελέγχω, δοκιμάζω, βασανίζω
ü  Η δέησις -εως                       =          παράκληση
ü  ὁ,ἡ αὐτεπάγγελτος, ον     =          με τη θέλησή μου κάνω κάτι
C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Παπαστεργίου\Β' Λυκείου\ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ\ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ. Προς Δημόνικον, κεφ. 24 - 25 doc.doc
Να μη γίνεσαι φίλος με κανένα, αν προηγουμένως δεν εξετάσεις πως έχει φερθεί στους παλιούς του φίλους, γιατί πρέπει να περιμένεις ότι θα αντιμετωπίσει και εσένα όπως και εκείνους. Να μη βιάζεσαι να γίνεις φίλος κάποιου αλλά όταν γίνεις, προσπάθησε  να μείνεις πιστός στη φιλία σας. Το να μην έχεις κανένα φίλο είναι εξίσου άσχημο με το  να αλλάζεις φίλους συχνά. Να μην υποβάλλεις τους φίλους σου σε δοκιμασία ικανή να σε βλάψει, ούτε όμως να γίνεσαι φίλος τους χωρίς να τους δοκιμάζεις. Αυτό θα το καταφέρεις, αν υποκρίνεσαι μπροστά τους ότι έχεις ανάγκες, τις οποίες στην πραγματικότητα δεν έχεις. Εκείνα που μπορούν να ανακοινωθούν να τους τα εμπιστεύεσαι ως απόρρητα. Αν αυτά γνωστοποιηθούν εσύ δε θα ζημιωθείς καθόλου, ενώ αν παραμείνουν μυστικά, θα καταλάβεις καλύτερα το χαρακτήρα των φίλων σου. Να δοκιμάζεις κοινούς κινδύνους, γιατί το χρυσάφι το δοκιμάζουμε στη φωτιά, ενώ τους φίλους τους γνωρίζουμε καλά στις δυστυχίες. Θα συμπεριφερθείς άριστα προς τους φίλους, αν δεν περιμένεις να σε παρακαλέσουνε εκείνοι, αλλά προσφερθείς ο ίδιος να τους βοηθήσεις όταν χρειαστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: