22 Σεπ 2013ΛΥΣΙΟΥ
«ΚΑΤΑ ΕPΓΟΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ» 1 – 3

Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινά, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,

ὥστε οὐκ ἄν μοι δοκεῖ δύνασθαι Ἐργοκλῆς ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου τῶν

πεπραγμένων αὐτῷ πολλάκις ἀποθανὼν δοῦναι δίκην ἀξίαν τῷ ὑμετέρῳ

πλήθει. καὶ γὰρ πόλεις προδεδωκὼς φαίνεται, καὶ προξένους καὶ πολίτας

ὑμετέρους ἠδικηκώς, καὶ ἐκ πένητος ἐκ τῶν ὑμε τέρων πλούσιος

γεγενημένος. καίτοι πῶς αὐτοῖς χρὴ συγγνώμην ἔχειν, ὅταν ὁρᾶτε τὰς μὲν

ναῦς, ὧν ἦρχον οὗτοι, δι' ἀπορίαν χρημάτων καταλυομένας καὶ ἐκ

πολλῶν ὀλίγας γιγνομένας, τούτους δὲ πένητας καὶ ἀπόρους

ἐκπλεύσαντας οὕτως ταχέως πλείστην τῶν πολιτῶν οὐσίαν κεκτημένους;

ὑμέτερον τοίνυν ἔργον ἐστίν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπὶ τοῖς  τοιούτοις

ὀργίζεσθαι: καὶ γὰρ δὴ δεινὸν ἂν εἴη, εἰ νῦν μὲν οὕτως αὐτοὶ πιεζόμενοι

ταῖς εἰσφοραῖς συγγνώμην τοῖς κλέπτουσι καὶ τοῖς δωροδοκοῦσιν ἔχοιτε,

ἐν δὲ τῷ τέως χρόνῳ, καὶ τῶν οἴκων τῶν ὑμετέρων μεγάλων ὄντων καὶ

τῶν δημοσίων προσόδων μεγάλων οὐσῶν, θανάτῳ ἐκολά ζετε τοὺς τῶν

ὑμετέρων ἐπιθυμοῦντας.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
·         ἆρχω    +         γεν                   =          κυβερνώ
·         ἐκπλέω                                                =          ξεκινώ με πλοίο
·         οὐσία                                       =          περιουσία
·         ή πρόσοδος                             =          τα έσοδα


ΕΡΓΑΣΙΑ :

Μελετώ όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά,…)

Δεν υπάρχουν σχόλια: