22 Σεπ 2013ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ  «Νεκρικοί διάλογοι»

(Στους Νεκρικούς διαλόγους ο Λουκιανός κοροϊδεύει διάφορες απαρχαιωμένες αντιλήψεις της ελληνικής μυθολογίας και κατακρίνει τους ανθρώπους για τις μάταιες φιλοδοξίες τους.)

ΧΑΡΩΝ :                   Ἀπόδος, ὦ κατάρατε, τά πορθμεῖα.      
ΜΕΝΙΠΠΟΣ :          Βόα, εἰ τοῦτο σοί, ὦ Χάρων, ἣδιον.
ΧΑΡ.   :                       Ἀπόδος, φημί, ἀνθ΄ ὧν σέ διεπορθμεύσαμεν.
ΜΕΝ. :                       Οὐκ ἂν λάβοις παρά τοῦ μή ἒχοντος.
ΧΑΡ.   :                       Ἒστι δέ τις ὀβολόν μή ἒχων;
ΜΕΝ. :                       Εἰ μέν καί ἂλλος τις οὒκ οἶδα, ἐγώ δ΄ οὐκ ἒχω.
ΧΑΡ.   :                       Καί μήν ἂγξω σε νή τόν Πλούτωνα, ὦ μιαρέ, ἢν μή                                                  ἀποδῷς.
ΜΕΝ. :                       Κἀγώ τῷ ξύλῳ σου πατάξας διαλύσω τό κρανίον.
ΧΑΡ.   :                       Μάτην οὖν ἒσῃ πεπλευκώς τοσοῦτον πλοῦν;
ΜΕΝ. :                       Ὁ Ἑρμῆς ὑπέρ ἐμοῦ σοι ἀποδότω, ὃς με παρέδωκε σοι.
ΧΑΡ.   :                       Σύ δ’ οὐκ ᾒδεις ὡς κομίζεσθαι δέον;
ΜΕΝ. :                       Ἢιδειν μέν, οὐκ εἶχον δέ. Τί οὖν; Ἐχρῆν διά τοῦτο μή                                               ἀποθανεῖν;
ΧΑΡ.   :                       Οὐδέν ταῦτα πρός πορθμέα∙ τόν ὀβολόν ἀποδοῦναι σε                                          δεῖ∙ οὐ θέμις ἂλλως γενέσθαι.
ΜΕΝ. :                       Οὐκοῦν ἂπαγέ με αὖθις εἰς τόν βίον.
ΧΑΡ.   :                       Χάριεν λέγεις, ἳνα καί πληγάς ἐπί τούτῳ παρά τοῦ Αἰακοῦ                                   προσλάβω
ΜΕΝ. :                       Μή ἐνόχλει οὖν.

Λεξιλόγιο :
ü  ἂγχω                                      =          πνίγω (αγχόνη, άγχος…)
ü  μιαρός - α - ον                      =          βρωμερός, σιχαμένος
ü  ἒσῃ πεπλευκώς                   =          συντελ. μέλλ. του ρήμ. Πλέω
ü  οὐ θέμις ἐστί + απαρ.         =          δεν επιτρέπεται να…
ü  ἐνοχλέω -ῶ :το ρήμα παίρνει αύξηση και αναδιπλασιασμό και εσωτερικά και εξωτερικά (ἠνώχλουν). Παρόμοια σχηματίζονται και τα ρήματα : ἀμφιγνοῶ, ἀνέχομαι, ἀμφισβητῶ,ἐπανορθῶ, ἀντιδικῶ, διαιτῶ.


Άσκηση εμβάθυνσης - κατανόησης

            ●Να τρέψετε τους ευθείς λόγους σε πλάγιους.


C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Παπαστεργίου\Β' Λυκείου\ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ\ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ. Νεκρικοί διάλογοι.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: