22 Σεπ 2013ΑΡΡΙΑΝΟΥ «Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις»
Βιβλίο Β, Κεφ. 12, § 1,2

                (Στην Ισσό ο Αλέξανδρος αντιμετωπίζει όλο το στράτευμα και τον ίδιο το  Δαρείο, ο οποίος στη διάρκεια της μάχης τρέπεται σε άτακτη φυγή. Ο Πέρσης βασιλιάς απέφυγε την αιχμαλωσία, όμως δε συνέβη το ίδιο με την οικογένειά του. Ο Αλέξανδρος πέτυχε περίλαμπρη νίκη και φροντίζει το στράτευμα του)

            Τῇ δέ ὑστεραίᾳ, καίπερ τετρωμένος τόν μηρόν ξίφει Ἀλέξανδρος, ὁ δέ

τούς τραυματίας ἐπῆλθε, καί τούς νεκρούς ξυναγαγών ἒθαψε

μεγαλοπρεπῶς ξύν τῇ δυνάμει πάσῃ ἐκτεταγμένῃ ὡς λαμπρότατα ἐς

πόλεμον∙ καί λόγῳ τε ἐπεκόσμησεν ὃσοις τι διαπρεπές ἒργον ἐν τῇ μάχῃ ἢ

αὐτός ξυνέγνω εἰργασμένον ἢ ἀκοῄ συμφωνούμενον ἒμαθεν, καί χρημάτων

ἐπιδόσει ὡς ἑκάστους ξύν τῇ ἀξίᾳ ἐτίμησεν.

            Καί Κιλικίας μέν ἀποδεικνύει σατράπην Βάλακτρον τόν Νικάνορος,

ἓνα τῶν σωματοφυλάκων τῶν βασιλικῶν, ἀντί δέ τούτου ἐς τούς

σωματοφύλακας κατέλεξε Μένητα τόν Διονύσου∙ ἀντί δέ Πτολεμαίου τοῦ

Σελεύκου τοῦ ἀποθανόντος ἐν τῇ μάχῃ Πολυσπέρχοντα τόν Σιμμίου ἂρχειν

ἀπέδειξε τῆς ἐκείνου τάξεως. Καί Σολεῦσι τά τε πεντήκοντα τάλαντα, ἃ ἒτι

ἐνδεᾶ ἧν ἐκ τῶν ἐπιβληθέντων σφίσι χρημάτων, ἀνῆκεν καί τούς ὁμήρους

ἀπέδωκεν.


Λεξιλόγιο
·         ἐπῆλθε                         =              επισκέφτηκε 
·         ἐκτεταγμένη               =              παραταγμένη
·         ἐπεκόσμησεν             =              εγκωμίασε
·         χρημάτων επιδόσει=               με χρηματική αμοιβή
·         κατέλεξε                      =              τοποθέτησε
·         ἐνδεᾶ ἦν                       =              δεν είχαν καταβληθεί
·         ἀνῆκεν                          =              χάρισε

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Παπαστεργίου\Β' Λυκείου\ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ\ΑΡΡΙΑΝΟΥ. Αλεξάνδρου Ανάβασις.doc

Μηρόν =               αιτ. αναφοράς
ὡς ἐς πόλεμον =                τρόπος (ελειπτική πρόταση)
ὃσοις =                  δοτ ενεργούντος
χρημάτων =        γεν υποκειμενική
ἂρχειν =               απαρ. σκοπού

Δεν υπάρχουν σχόλια: