22 Σεπ 2013Ἀριαννοῦ, «Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις» Κ. 14, § 4 - 9

[Απάντηση Αλεξάνδρου σε επιστολή του Δαρείου]

Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς Μακεδονίαν καί εἰς τήν ἂλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι· ἐγώ δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας διέβην ἐς τήν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν. … Καί χρήματα ἀποστέλλοντος πρός Λακεδαιμονίους καί ἂλλους τινάς τῶν Ἑλλήνων, καί τῶν μέν ἂλλων πόλεων οὐδεμιᾶς δεχομένης, Λακεδαιμονίων δέ λαβόντων, καί παρά σοῦ πεμφθέντων τούς ἐμούς φίλους διαφθειράντων καί τήν εἰρήνην ἣν τοῖς Ἓλλησι κατεσκεύασα, διαλύειν ἐπιχειρούντων, ἐστράτευσα ἐπί σέ ὑπαρξάντος σοῦ τῆς ἒχθρας. … Ὡς οὖν ἐμοῦ τῆς Ἀσίας ἁπάσης κυρίου ὂντος ἧκε πρός ἐμέ. Εἰ δέ φοβῇ μή ἐλθών πάθῃς τι ἐξ ἐμοῦ ἂχαρι, πέμπε τινάς τῶν φίλων τά πιστά ληψομένους. … Καί τοῦ λοιποῦ ὃταν πέμπῃς παρ’  ἐμέ, ὡς πρός βασιλέα τῆς Ἀσίας πέμπε, μηδέ ἐξ ἲσου ἐπίστελλε, ἀλλ’ ὡς κυρίῳ ὂντι πάντων τῶν σῶν φράζε εἲ του δέῃ· εἰ δέ μη, ἐγώ βουλεύσομαι περί σοῦ ὡς ἀδικούντος. Εἰ δ’ ἀντιλέγεις περί τῆς βασιλείας, ὑπομείνας ἒτι ἀγώνισαι περί αὐτῆς καί μή φεῦγε, ὡς ἐγώ ἐπί σέ πορεύσομαι οὗ ἂν ᾖς.

Λεξιλόγιο :
Ø  κακῶς ποιῶ                          =          βλάπτω, (κακῶς πάσχω ὑπό τινος =                                                                  βλάπτομαι)
Ø  ὑπάρχω                                 =          κάνω την αρχή, εμφανίζομαι
Ø  ὁ, ἡ ἂχαρις, τό ἂχαρι          =          κακός, δυσάρεστος
Ø  τά πιστά ληψομένους        =          να πάρουν ένορκες διαβεβαιώσεις
Ø  του                                          =          γεν. εν. (αντί τινός) της αόρ. αντ. τίς, τι
Ø  ὑπομένω                               =          περιμένω, υποκύπτω

αξίζει να θυμόμαστε :
            κατασταθείς                        αποστέλλοντος      διαφθειράντων        ἐπίστελλε
εν.       :
παρ.     :
μελλ.  :
αόρ.    :
πρκ.    :
υπερ.  :
                                    ενικός αρ.                                         πληθυντικός αρ.
ον.       ὁ Ἑλλην                                ἂχαρις
γεν.                            ἡγεμόνος
δοτ.                                                                                        
αιτ.
κλητ.

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Παπαστεργίου\Β' Λυκείου\ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ\Ἀριαννοῦ Κ.14 ,4 -9.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: