22 Σεπ 2013Ἀριαννοῦ, «Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις» βιβλίο δεύτερο  Κ. 12, § 6 - 8

[Ο Αλέξανδρος και η οικογένεια του Δαρείου]

          Λόγος δέ ἒχει καί αὐτόν Ἀλέξανδρον τῇ ὑστεραίᾳ ἐλθεῖν εἲσω ξύν Ἡφαιστίωνι μόνῳ τῶν ἑταίρων· καί τήν μητέρα τήν  Δαρείου ἀμφιγνοήσασαν ὃστις ὁ βασιλεῦς εἲη αὐτοῖν, ἐστάλθαι γάρ ἂμφω τῷ αὐτῷ κόσμῳ, τήν δέ Ἡφαιστίωνι προσελθεῖν καί προσκυνῆσαι, ὃτι μείζων ἐφάνη ἐκεῖνος. Ὡς δέ ὁ Ἡφαιστίων τε ὀπίσω ὑπεχώρησε καί τίς τῶν ἀμφ΄ αὐτήν τόν Ἀλέξανδρον δείξας, ἐκεῖνον ἒφη εἶναι Ἀλέξανδρον, τήν μέν καταιδεσθεῖσαν τῇ διαμαρτίᾳ ὑποχωρεῖν, Ἀλέξανδρον δέ οὐ φάναι αὐτήν ἁμαρτεῖν· καί γάρ ἐκεῖνον εἶναι Ἀλέξανδρον. Καί ταῦτα ἐγώ οὒθ’ ὡς άληθῆ οὒτε ὡς πάντῃ ἂπιστα ἀνέγραψα. Ἀλλ΄ εἲτε οὓτως ἐπράχθη, ἐπαινῶ Ἀλέξανδρον τῆς τε ἐς τάς γυναῖκας κατοικτίσεως καί τῆς ἐς τόν ἑταίρον πίστεως καί τιμῆς· εἲτε πιθανός δοκεῖ τοῖς συγγράψασιν Ἀλέξανδρος ὡς καί ταῦτα ἂν πράξας καί εἰπών, καί ἐπί τῷδε ἐπαινῶ Ἀλέξανδρον.

Ø  ἀμφιγνοῶ                 =          αμφιβάλλω (και εσωτερική και εξωτερική αύξηση : ἠμφεγνόουν)
Ø  αὐτοῖν                        =          από τους δύο ( δυικός αριθμός)
Ø   ἐστάλθαι  τῷ αὐτῷ κόσμῳ          =          είχαν φορέσει τα ίδια ρούχα. Παράγωγα : στολή, στόλος, στέλεχος, στήλη.
Ø  ἂμφω                         =          και οι δύο ( δυικός αριθ. του επιθ. αμφότεροι -αι - α)
Ø  ἡ διαμαρτία              =          λάθος
Ø  πάντῃ                                    =          εντελώς, ολωσδιόλου (επίρρημα)
Ø  ἡ κατοίκτισις - εως =          οίκτος
Ø  καί ἐπί τῷδε             =          και για αυτό ακόμα (ο καί εδώ επιτατικός)

ουσιαστικά

α΄ κλίση                                           β΄ κλίση                                            γ΄ κλίση
C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Παπαστεργίου\Β' Λυκείου\ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ\Ἀριαννοῦ. Κ.12, 6 -8doc.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: