22 Σεπ 2013ΛΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ (74 – 76)

74] πότερον οὖν δοκοῦσιν ὑμῖν οἱ τριάκοντα καὶ βουλὴ τότε1 βουλεύουσα, οἳ αὐτοὶ ἦσαν ἅπαντες τῶν τετρακοσίων τῶν φυγόντων, ἀφεῖναι ἂν λαβόντες τὸν Φρύνιχον ἀποκτείναντα, τιμωρήσασθαι ὑπὲρ Φρυνίχου καὶ τῆς φυγῆς ἧς αὐτοὶ ἔφυγον; ἐγὼ μὲν οἶμαι τιμωρεῖσθαι ἄν. εἰ μὲν οὖν μὴ ἀποκτείνας προσποιεῖται, ὡς ἐγώ φημι, ἀδικεῖ1: εἰ δὲ ἀμφισβητεῖς καὶ φῂς Φρύνιχον ἀποκτεῖναι, δῆλον ὅτι μείζω τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων κακὰ ποιήσας τὴν ὑπὲρ Φρυνίχου αἰτίαν πρὸς τοὺς τριάκοντα ἀπελύσω: οὐδέποτε γὰρ πείσεις οὐδένα ἀνθρώπων ὡς Φρύνιχον ἀποκτείνας ἀφείθης ἂν ὑπὸ τῶν τριάκοντα, εἰ μὴ μεγάλα τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ ἀνήκεστα κακὰ εἰργάσωἐὰν μὲν οὖν φάσκῃ Φρύνιχον ἀποκτεῖναι, τούτων μέμνησθε καὶ τοῦτον τιμωρεῖσθε ἀνθ᾽ ὧν ἐποίησεν: ἐὰν δ᾽ οὐ φάσκῃ, ἔρεσθε αὐτὸν δι᾽ τι φησὶν Ἀθηναῖος ποιηθῆναι. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃ ἀποδεῖξαι, τιμωρεῖσθε αὐτὸν ὅτι καὶ ἐδίκαζε1 καὶ ἠκκλησίαζε καὶ ἐσυκοφάντει πολλοὺς ὡς Ἀθηναῖος τοὔνομα ἐπιγραφόμενος.

·        ἡ φυγή                           =                 εξορία
·        ἡ αἰτία                            =                 κατηγορία
·        ἀπολύομαι                    =                 ξεπλένω, εξαγοράζω
·        ἀφίεμαι                          =                 αθωώνομαι
·        ὁ, ἡ ἀνήκεστος – ον    =                 αθεράπευτος
·        (ἔρεσθε) ἐρωτῶ           =                 ρωτώ
·        ἐκκλησιάζω                            =                 συνεδριάζω
·        ἐπιγράφομαι                 =                 γράφω το όνομά μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: