22 Σεπ 2013ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ  «Δίκη φωνηέντων»  § 1-2-8
( Στην αττική διάλεκτο πολλές λέξεις με δύο σ γράφονταν και με δύο τ. Οι αττικίζοντες όμως, κίνηση του 2ου μ. Χ. αιώνα, συνήθιζαν να χρησιμοποιούν παντού δύο τ αντί για δύο σ, και αυτό σατιρίζει ο Λουκιανός στο έργο του «δίκη φωνηέντων», όπου το σίγμα καταθέτει μήνυση εναντίον του ταυ.)

            Ἐπί ἂρχοντος Ἀριστάρχου Φαληρέως γραφήν ἒθετο τό Σῖγμα πρός τό Ταῦ ἐπί τῶν ἑπτά φωνηέντων βίας καί ὑπαρχόντων ἁρπαγῆς, λέγον ἀφῃρῆσθαι πάντων τῶν ἐν διπλῷ ταῦ ἐκφερομένων.
            Μέχρι μέν, ὦ φωνήεντα δικασταί, ὀλίγα ἠδικούμην ὑπό τουτουί τοῦ ταῦ καταχρωμένου τοῖς ἐμοῖς, οὐ βαρέως ἒφερον τήν βλάβην καί παρήκουον ἒνια τῶν λεγομένων ὑπό τῆς μετριότητος, μέχρι γάρ ἐπεχείρει τετταράκοντα λέγειν ἢ τήμερον καί τά ὃμοια. Ὁπότε δέ ἐκ τούτων ἀρξάμενον ἐτόλμησε καττίτερον εἰπεῖν καί κάττυμα καί πίτταν, εἶτα ἀπερυθριᾶσαν καί βασίλιτταν ὀνομάζειν, οὐ μετρίως ἐπί τούτοις ἀγανακτῶ δεδιός μή τῷ χρόνῳ καί τά σῦκα τῦκα τις ὀνομάσῃ. Καί μοι πρός Διός ἀθυμοῦντι σύγγνωτε τῆς δικαίας ὀργῆς∙ οὐ γάρ περί μικρά καί τά τυχόντα ἐστίν ὁ κίνδυνος.

Λεξιλόγιο :
ü  Γραφήν τίθεμαι                   =          κάνω καταγγελία
ü  ὑπάρχοντα                           =          περιουσία
ü  ὑπό τῆς μετριότητος          =          από μετριοφροσύνη
ü  κάττ(σσ)υμα - ατος             =          σόλα παπουτσιού
ü  πίττα                                      =          η πίσσα
ü  ἀπερυθριάω -ῶ                    =          διώχνω την ντροπή


αντικαθιστώ χρονικά :

ενεστώταςκαταχρωμένου

παρατατικός
παρήκουον
μέλλοντας

ἒθετοαόριστος
σύγγνωτε
παρακείμενος


ἀφῃρῆσθαι


υπερσυντέλικος

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Παπαστεργίου\Β' Λυκείου\ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ\ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ. δίκη φωνηέντων .doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: